سهاالکترونیک ، طراحی ساخت و اجرای پروژه های صنعتی

مهندسی برق ، الکترونیک و مکانیک

صنعت نفت ، گاز ، انرژی و کارخانه های صنعتی